Nabór 2021/2022

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej/ załączniki – listy.
Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola.
Termin: od 9 kwietnia do 15 kwietnia godz. 15:00
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu.
Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie
jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Potwierdzenie woli składamy osobiście lub mailowo/ załącznik
Prosimy również dołączyć wypełniony druk o nadanie konta w systemie i-przedszkole/ załącznik
Rodzice dziecka zakwalifikowanego do placówki drugiego lub trzeciego wyboru,
zobowiązani są do odebrania z placówki pierwszego wyboru „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”
i przekazanie go dyrektorowi przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Załączniki
Lista kandydatów niezakwalifikowanych
Lista kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki
Lista zakwalifikowanych kandydatów
potwierdzenie woli
Formularz nadania konta w systemie iPrzedszkole