I. Projekt edukacyjny „KUCHCIKOWO”

 

 Idea projektu
           Projekt „KUCHCIKOWO” powstał z potrzeby dzielenia się z dziećmi wiedzą o jedzeniu, pokazania, jak różnorodny jest świat smaków i zapachów i z chęci oswojenia najmłodszych z dobrym „dorosłym jedzeniem”. To co jedzą dzieci, jak jedzą i w jakich okolicznościach wynika ze środowiska, w jakim się obracają: duża jest rola rodziców, ale nie mniej istotne jest przedszkole, rówieśnicy, producenci żywności. Nie zawsze jest to środowisko sprzyjające kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych.
 Dlatego ważne jest, aby stworzyć maluchom przestrzeń, gdzie będą miały okazję poznać i „oswoić” jedzenie: świeże warzywa, owoce, pełnoziarniste pieczywo, kasze, białe mięso… Jeśli chcemy żeby dzieci jadły takie przysmaki jak szpinak, brukselka, rabarbar, kiełki warto umożliwić im samodzielnie te produkty przygotować: dotknąć ich w pierwotnej postaci, pokroić, rozdrobnić.A potem przygotować z nich pyszne danie i na koniec zjeść ze smakiem. Integralną częścią projektu jest nauka kultury jedzenia: aranżowania stołu, podawania posiłków,wspólnego zasiadania do stołu, kulturalnego jedzenia, sprzątania po posiłku – bez niepotrzebnego rygoru, ale z zachowaniem zasad dobrego wychowania. W kontekście edukacji najmłodszych szczególnym miejscem jest przedszkole: tu dziecko spędza większą część swojego aktywnego dnia, spożywa podstawowe posiłki. Można śmiało założyć że tu kształtują się dziecięce nawyki smakowe i żywieniowe. Dlatego projekt w szczególny sposób dotyczy nauczycieli, pracowników przedszkolnej kuchni i rodziców przedszkolaków. To na nich spoczywa obowiązek zastosowania takich metod wychowawczych (również w odniesieniu do edukacji zdrowotnej) aby była ciekawa, racjonalna, atrakcyjna, a przy okazji smaczna.Niemniej projekt skierowany jest do wszystkich dorosłych, którzy są zainteresowani prowadzeniem zajęć kulinarnych z dziećmi wieku przedszkolnym.
To propozycja, jak prowadzić edukację kulinarną i zdrowotną z najmłodszymi konsumentami, aby była zarówno ciekawa i wartościowa merytorycznie.

Zasadnicze cele projektu:

 • aktywizacja dzieci do zdrowego odżywiania;
 • otwieranie się na nowe smaki, zapachy, potrawy;
 • rozszerzenie edukacji małego dziecka o obszar sensoryczny – dostarczenie dzieciom różnych stymulatorów, poprzez smak, zapach, dotyk, odczucie ciężaru, temperatury, wreszcie pracy na znanym i lubianym materiale czyli jedzeniu;
 • włączenie rodziców w działania projektowe – pomoc w przeprowadzeniu zajęć, zachęcanie do gotowania z dziećmi w domu;
 • nawiązanie współpracy z lokalnym środowiskiem kucharzy i wciągniecie ich w zajęcia z przedszkolakami.
Okres realizacji: rok szkolny 2022/23.

 

 

II. Program – Edukacja zdrowotna w zakresie zapobiegania wszawicy
„CO CI CHODZI PO GŁOWIE”.

Program adresowany do rodziców dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ich rodziców, organizatorów, opiekunów oraz uczestników wypoczynku dzieci i młodzieży.

Inicjator programu: OZ i PZ WSSE Gdańsk
Koordynatorzy: Pracownicy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., przedszkolni koordynatorzy programu
Realizatorzy:
– Pracownicy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.
– nauczyciele, wychowawcy klas, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
opiekunowie wypoczynku dzieci i młodzieży
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Partnerzy: Firma Solpharm – materiały edukacyjne, Pomorskie Kuratorium Oświaty,
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
Ramy czasowe: rok szkolny 2022/23

Cel główny:
– zmniejszenie liczby występowania wszawicy.
Cele szczegółowe:
– objęcie programem rodziców i nauczycieli z przedszkoli i szkół
podstawowych z terenu województwa lubuskiego;
– dostarczanie wiedzy z zakresu zapobiegania występowaniu wszawicy oraz kształtowanie aktywnych postaw prozdrowotnych.

Grupa docelowa:

rodzice dzieci przedszkolnych, uczniowie szkół podstawowych i ich rodzice; organizatorzy i opiekunowie wypoczynku dzieci i młodzieży
Metodyka realizacji programu:
– Szkolenie dla powiatowych i szkolnych koordynatorów programu.
– Szkolenie dla pracowników pionu Higieny Dzieci i Młodzieży, Epidemiologii
Edukacja rodziców:
– co to jest wszawica i jak ją rozpoznać
– wszawica – zasady rozmnażania się i odżywiania,
– postępowanie w przypadku wykrycia, wskazania profilaktyczne.
Edukacja uczniów:
– co to jest wszawica
– kształtowanie świadomych postaw związanych z występowaniem wszawicy


III. Przedszkole Promujące Zdrowie

Przedszkole Miejskie nr 10 im. „Jasia i Małgosi”, od wielu lat prowadzi różnorodne działania związane z promocją zdrowego stylu życia. W roku szkolnym 2017/2018 podjęliśmy starania aby przedszkole  zostało włączone do      „Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie”. Warunkiem przyłączenia do sieci było sporządzenie sprawozdania, które zawierało szczegółowy spis działań na rzecz promocji zdrowia z ostatnich pięciu lat funkcjonowania przedszkola. Kolejnym etapem było sporządzenie rocznego planu pracy, uwzględniającego działania promujące zdrowie w środowisku przedszkolnym a także współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz rodzicami. Realizacja planu, umożliwi przedszkolu uzyskanie certyfikatu „Przedszkola Promującego Zdrowie”.

Zasadnicze cele projektu „Przedszkole Promujące Zdrowie” :

 • zapewnia zdrowe środowisko (bezpieczeństwo, posiłki, możliwość rekreacji),
 • kształtuje poczucie odpowiedzialności, w tym zwłaszcza za zdrowie własne, rodziny i społeczności,
 • zachęca do zdrowego stylu życia oraz stwarza realne możliwości dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu,
 • umożliwia wychowankom rozwój ich potencjalnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych oraz        wzmacnia poczucie ich własnej wartości,
 • uzmysławia pracownikom i wychowankom społeczną rolę placówki oświatowej w promowaniu zdrowia,
 • kształtuje dobre relacje między: pracownikami i wychowankami, samymi wychowankami, przedszkolem  a domem oraz społecznością lokalną ,
 • planuje wspólny program edukacji zdrowotnej w placówce,
 • dostarcza podstawowej wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie oraz interpretowanie informacji  o zdrowiu a także podejmowanie odpowiednich działań.

                                                                        IV. Innowacja pedagogiczna
„Przedszkolny Plac Zabaw – miejscem inspirującym i pobudzającym, wszystkie zmysły dziecka do poznawania świata”.       

Autorzy innowacji: mgr Maria Piskorz; Martina Górska, mgr Oliwia Zaniewska
Osoby współrealizujące: Wszystkie nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 10.

Miejsce realizacji:
Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jasia i Małgosi w Gorzowie Wielkopolskim

Zasięg:
Innowacją pedagogiczną objęte będą wszystkie dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim.

Czas realizacji: Działania innowacyjne prowadzone będą w miarę potrzeb, tak aby zrealizować założone w programie innowacji zadania we wszystkich grupach przedszkolnych od września 2022 do czerwca 2023.

Koszty i źródła realizacji:
Przedszkole zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

Opis innowacji:
Głównym założeniem innowacji jest zachęcanie dzieci do aktywnego poznawania  przyrody  w najbliższym otoczeniu , a przede wszystkim nauka i uświadomienie konieczności dbania o środowisko oraz rozbudzenie ciekawości u wychowanków i inspirowanie ich do poznawania otaczającego świata, wykorzystując miejsce, w którym przebywają na co dzień. Tym miejscem jest przedszkolny plac zabaw.