Opłata za przedszkole winna być wniesiona do 15-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności, uważa się najbliższy dzień powszedni.
Nieterminowe uiszczanie opłaty, spowoduje naliczenie ustawowych odsetek, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Sposób naliczania opłat

1. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 11 zł.

2. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu uzależniona jest od godzin wykraczających
    poza godz. 8:00- 13:00 i wynosi 1,14 zł.

  WAŻNE !!

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy wyłącznie na konto placówki.
Kwota do zapłaty widoczna jest w panelu rodzica na platformie i-przedszkole.
Kwity z opłatą na dany miesiąc pobieramy u p. Joanny Malewskiej – Kierownika Gospodarczego
w dniach 4-10 każdego miesiąca w godz. 7:00-14:00.

KONTO PRZEDSZKOLA:
PKO BP I ODDZIAŁ GORZÓW WLKP.
46 1020 1954 0000 7802 0151 1120


Podstawa prawna: Uchwała nr LVIII/721/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2018 poz. 350)


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego.
W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostali subwencją oświatową. Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

KARTA DUŻEJ RODZINY to szczególne uprawnienia ułatwiające ich funkcjonowanie. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Program ma charakter ogólnopolski, a Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Karta wydawana jest bezpłatnie. Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/