prostejov3
W tym miejscu możecie się Państwo zapoznać z podstawowymi dokumentami organizacyjnymi
Przedszkola Miejskiego nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim
Dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej; Deklaracja dostępności

Opis pliku Link do pliku

Podstawa Programowa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

 

rozporzadzenie_
PP 2017


podstawa_programowa 2017


Regulamin Bezpieczeństwa

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA P-10

 Statut Przedszkola Miejskiego nr 10


Statut p10J28-11-2017
Uchwała-1-do-Statu-2017
Uchwała 2 do Statutu 2020

Regulamin przedszkola

Pobierz

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Pobierz