Opłata za przedszkole winna być wniesiona do 15-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności, uważa się najbliższy dzień powszedni.
Nieterminowe uiszczanie opłaty, spowoduje naliczenie ustawowych odsetek, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Sposób naliczania opłat

    1. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,50 zł, ( miesiąc luty 2019 r.  – 20 dni x 6,50zł = 130,00 zł ).
  1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu uzależniona jest od godzin wykraczających
    poza godz. 8:00- 13:00 i wynosi 1 zł.

KONTO PRZEDSZKOLA:
PKO BP I ODDZIAŁ GORZÓW WLKP.
46 1020 1954 0000 7802 0151 1120


Podstawa prawna: Uchwała nr LVIII/721/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2018 poz. 350)


                                               WAŻNE !!
Od miesiąca stycznia 2017 roku, opłaty za pobyt dziecka
w przedszkolu dokonujemy
wyłącznie na konto placówki
(nr konta dostępny na stronie internetowej
w kategorii odpłatność oraz otrzymanym kwicie z kwotą do wpłaty).

Jednocześnie informujemy, iż obowiązkiem rodzica
jest pobranie u Kierownika Gospodarczego p. Gabrieli Hańczuk
druku z odpłatnością do 13 każdego miesiąca
i dokonanie wpłaty na konto do dnia 15 każdego miesiąca.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od nowego roku.
W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

Czytaj również:
Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową – ustawa podpisana przez Prezydenta RP.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia również, że dotychczasowe przepisy obowiązują do 31 grudnia bieżącego roku. Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 (a zatem i ustawy o systemie oświaty, zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego) stosuje się po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2017.

Gminy do 31 grudnia 2016 roku mogą, jak dotychczas, pobierać od rodziców opłaty za pobyt ich dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.