Opłata za przedszkole winna być wniesiona do 15-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy.W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności , uważa się najbliższy dzień powszedni.
Nieterminowe uiszczanie opłaty, spowoduje naliczenie ustawowych odsetek, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Sposób naliczania opłat

  1. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,50 zł, ( miesiąc listopad 2018 r.  – 21 dni x 6,50zł = 136,50 zł ).

    W związku z uchwaleniem dnia 12 listopada 2018 r., dniem ustawowo wolnym od pracy, wyliczona należność za ten dzień, będzie zwrócona w odpisach, w miesiącu grudniu.

  2. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu uzależniona jest od godzin wykraczających
    poza godz. 8:00- 13:00  i wynosi 1 zł.

KONTO PRZEDSZKOLA:
PKO BP I ODDZIAŁ GORZÓW WLKP.
46 1020 1954 0000 7802 0151 1120

————————————————————————————-

                                               WAŻNE !!

Od miesiąca stycznia 2017 roku, opłaty za pobyt dziecka
w przedszkolu dokonujemy
wyłącznie na konto placówki
(nr konta dostępny na stronie internetowej
w kategorii odpłatność oraz otrzymanym kwicie z kwotą do wpłaty).
                                                       ***************
Jednocześnie informujemy, iż obowiązkiem rodzica
jest pobranie u Kierownika Gospodarczego p. Gabrieli Hańczuk
druku z odpłatnością do 13 każdego miesiąca
i dokonanie wpłaty na konto do dnia 15 każdego miesiąca.

 

—————————————————————————————–

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od nowego roku
W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.
Czytaj również: Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową – ustawa podpisana przez Prezydenta RP.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia również, że dotychczasowe przepisy obowiązują do 31 grudnia bieżącego roku. Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 (a zatem i ustawy o systemie oświaty, zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego) stosuje się po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2017.
Gminy do 31 grudnia 2016 roku mogą, jak dotychczas, pobierać od rodziców opłaty za pobyt ich dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.