Prawa Dziecka

W przedszkolu przestrzegana jest Konwencja Praw Dziecka, która zapewnia:

 1. Równość dzieci wobec praw.
 2. Wrodzone prawo do życia, prawo do imienia, obywatelstwa, opieki rodziców.
 3. Prawo łączenia rodzin.
 4. Zakaz nielegalnego wywozu dzieci za granicę.
 5. Prawo do swobodnego wyrażania poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka.
 6. Prawo do wypowiedzi i swobody, do poszukiwania informacji.
 7. Prawo do swobodnego zrzeszania się.
 8. Prawo do swobody myśli, sumienia, wyznania.
 9. Wolność pokojowych zgromadzeń.
 10. Zakaz ingerencji w sferę życia prywatnego, rodzinnego, domowego, w korespondencję.
 11. Zakaz bezprawnych zamachów na honor i reputację.
 12. Prawo dostępu do informacji i materiałów.
 13. Prawo do opieki rodziców, którzy ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka.
 14. Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.
 15. Prawo do adopcji zgodnie z obowiązującym prawem.
 16. Prawo do ubiegania się o status uchodźcy.
 17. Prawo do ochrony zdrowia.
 18. Prawo do korzystania z systemu ubezpieczenia społecznego.
 19. Prawo do nauki.
 20. Prawo do korzystania z własnej kultury, do wyznawania i praktykowania własnej religii.
 21. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
 22. Prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym.
 23. Ochrona przed używaniem środków narkotycznych.
 24. Ochrona przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych.
 25. Zakaz torturowania, orzekania kary śmierci i kary dożywotniego więzienia.
 26. Ochrona przed poborem do wojska dzieci poniżej lat piętnastu.
 27. Prawo do stosowania wobec dziecka oskarżonego wszystkich zasad wymiaru sprawiedliwości.

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 10 // Rozdział VI – § 12